ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

„Готви като професионалист, a Somat ще почисти отлично”

 

I. Организатор и официални правила на Кампанията
1. Кампанията „Готви като професионалист, a Somat ще почисти отлично” /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Кампанията“/ се организира и провежда от "Хенкел България" ЕООД, ЕИК: 203767229, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”), тел: 02/806 39 00. Фантастико Груп не е Организатор или съорганизатор на Играта.

2. Официалните правила на Кампанията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на www.somat-promo.bg, където са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес www. somat-promo.bg.

II. Територия на Кампанията
4. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини на Фантастико Груп, наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“.

III. Срок на Кампанията
5. Периодът на кампанията за всички търговски обекти е от 01.09.2023г. до 30.09.2023г. включително.
5.1 Организаторът на Кампанията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www. somat-promo.bg.
6. Върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на кампанията.
7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.

IV. Участващи търговски марки и опаковки
8. В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Somat.
9. Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

V. Начин за провеждане на Кампанията, награди и получаване на наградите
10. В Кампанията могат да бъдат спечелени следните награди: 30 бр. талони за пазаруване в обектите на Фантастико на стойност 50 лв. с ДДС.
11. За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти с марка Somat на стойност минимум 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Кампанията. При покупка на стойност за минимум 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка на страницата на кампанията – www. somat-promo.bg.
12. Наградите по т. 11 ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, в периода от 01.10 до 10.10.2023 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.
13. Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си. Регистрираната касова бележка/фактура, с която е спечелена награда, следва да бъде предоставена на Организатора, с цел да се удостовери направената покупка.
14. Наградите по т. 10 ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на „Хем енд Егс” EООД.
15. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.
16. Всеки участник може да участва в Кампанията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на продукти с марка Somat в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти с марка Somat в размер на минимум 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС.
17. За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда по т. 10, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.somat-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Somat.
18. Участващата в томболата за награда касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:
18.1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.
18.2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС.
18.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
18.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата.
18.5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяна или по друг начин манипулирана.
18.6. Ако регистрираната касова бележка не е издадена от Фантастико Груп.

VI. Участници
19. Участие в Кампанията могат да вземат:
Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години
20. В Кампанията не могат да участват:
Служители на Хенкел България ЕООД и обслужващата агенция, която съдейства за организиране на кампанията.
21. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официални правила.
22. Чрез участието си в Кампанията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.
23. Чрез участието си в Кампанията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.
24. Участието в Кампанията е незадължително и доброволно.
25. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.
26.Печелившите на награда в Кампанията са длъжни:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани в регистрацията, която са направили на www. somat-promo.bg;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, телефонен номер, адрес, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.
27. В случай, че Организаторът не може да се свърже с победител или победителят не иска наградата си или не я потърси в периода от 10.10.2023 до 20.10.2023, Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител в периода 23.10.2023 до 27.10.2023, за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.
28. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 10.10 -31.10.2023 г.
29. Всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в кампанията декларира съгласието си с настоящите правила.
VI. Списък на търговските обекти, участващи в Кампанията
30. В Кампанията участват всички търговски обекти на Фантастико Груп;

VII. Прекратяване на Кампанията
31.Организаторът може да прекрати Кампанията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка/фактура е станало след обявяване на прекратяване на Кампанията.

VIII. Отговорност
32.Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на наградите.
33. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.

IX. Съдебни спорове
34.При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

X. Публичност
35. С участието си в настоящата Кампания Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, като за целта трябва да дадат изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно регламента за защита на личните данни (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в полза на Организатора, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.
36. Списък с печелившите и от Кампанията ще бъде публикуван на www.somat-promo.bg. Списъкът ще съдържа информация за последните 3 цифри на телефонния номер на печелившия съгласно принципа на анонимизация и минимизация съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (ОРЗД).

XI. Лични данни
37. (1) Администратор на лични данни: Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Кампанията участници е Организаторът – “Хенкел България” ЕООД, ЕИК:203767229 със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: тел: 02/806 39 00.
37. (2) Обработващи личните данни агенции във връзка с кампанията
1. Сайтът на кампанията се поддържа и обновява от:
ОРМ.БГ ЕООД,
Адрес: ул. Околчица 32,
4002 Пловдив, България
Телефон: 032 307440
e-mail: [email protected]
2. Свързване с печелившите и разпращани на награди:
“Хем енд Егс” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200942869, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 70, представлявано от Кристина Николова, e-mail: [email protected] по отношение на личните данни на избраните печеливши на наградите по чл. 11 или резервите.
3. Наградите се доставят чрез куриерската мрежа на:
„ИН ТАЙМ“ ООД
Централен офис
ул. Неделчо Бончев №41
тел.: 0700 1 88 77, *9696
Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Кампанията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Кампанията. В случай на спечелване на награда Участниците в Кампанията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Кампанията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази т.38. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 /един/ месец след датата на приключване на Кампанията, след която дата същите ще бъдат заличени.
37. (2) Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име и телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и тегленето на наградите .
2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и адрес за получаване на наградата.
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
37. (3). Получатели/категории получатели на данните
1. Личните данни, необходими за участие с играта и получаване на наградите, ще се обработват от администратора на данни и обслужващите агенции по силата на договор за възлагане.
37 (4). Срокове за обработване/заличаване на личните данни
(1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.
(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
37 (5) Вашите права като субект на данни
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходимо за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
Печелившият Участник, който откаже да предостави необходимите лични данни, губи право да получи награда.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: „Хем енд Егс” ЕООД, гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 70, както и на телефон: 0888101083 или по електронен поща на адрес: [email protected]
Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.
„Хенкел България“ ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за издаване на служебна бележка до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство.
37 (6). Допълнителна информация
Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.somat.bg с всичките му функционалности, може да откриете на посочения линк: https://henkel-promo.bg/privacy-policy
Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от участниците, предоставили личните си данни, има право на достъп до собствените си лични данни, които е дал във връзка с участието си в играта, има право да иска поправка на тези данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с неговите лични данни. В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в кампанията, подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на Кампанията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.
В случай на спечелване на награда участникът ще получи обаждане, за да се изясни как ще получи наградата си. Печелившият трябва да декларира писмено (чрез попълване и подписване на декларация), че приема настоящите условия и предоставя свои лични данни, като изрично се съгласява личните му/и данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани по електронен път oт Организатора и “Хем енд Егс” ЕООД, в случай, че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите по Кампанията.
Всички доброволно предоставени от всеки от Участниците в Кампанията данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се съхраняват, обработват и използват от Организатора и обработващите, съгласно посоченото в настоящите правила на Кампанията.

Настоящите правила влизат в сила на 01.09.2023 г.

период на кампанията: 01.09.2023-30.09.2023

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.